EN SK

Prihlásenie používateľa
Login:
Heslo:
Publikácie FIDIC
Člen asociácie
Oznamy
Údržba stránky, prihlasovanie na seminár a plánovaná konferencia
FIDIC Awards 2017
Výročná konferencia FIDIC Jakarta, Indonézia
Zmena na poste prezidenta SACE
VZ SACE 2017
Dokumenty a publikácie
Záznam zo zasadnutia prezídia SACE - 6.6.2017
Záznam zo zasadnutia Komisie Rozhodcov 26.5.2017
Zápisnica z Valného zhromaždenia SACE, marec 2017
Záznam zo zasadnutia Komisie Rozhdodcov, 24.3.2017
Podklady k VZ 2017

O ASOCIÁCIISlovenská asociácia konzultačných inžinierov
(národná členská asociácia organizácie FIDIC)


 • SACE je záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2003, podľa §20f Občianskeho zákonníka v platnom znení, za účelom podpory konzultačného inžinierstva a vzájomnej koordinácie konzultačných spoločností v Slovenskej republike. V súčasnosti má členskú základňu pozostávajúcu z 18 riadnych členov a 4 čestných členov.

 • Konzultačné inžinierstvo sú profesionálne konzultačné služby poskytujúce intelektuálnu a nezávislú expertízu v oblasti rôznych technológií, projektovania diel, inžinierstva, vedy a v iných príbuzných oblastiach pre vládne inštitúcie, priemysel, investorov a stavebné firmy.

 • SACE ako národná členská asociácia organizácie FIDIC má výhradné právo reprezentovať Slovenskú republiku v organizácii FIDIC. Iba SACE a jej členské spoločnosti sú oprávnené používať logo FIDIC na svojich dokumentoch. SACE úzko spolupracuje s organizáciou FIDIC.

 • Snahou SACE je propagovať rozšírenie a používanie FIDIC zmluvných podmienok na Slovensku, presadzovať rešpektovanie etického kódexu Slovenskej komory stavebných inžinierov a organizácie FIDIC. SACE spolupracuje a má trvalý záujem spolupracovať so všetkými organizáciami a jednotlivcami z radov investorov, zhotoviteľov, projektových manažérov, právnikov, dozorov, ktorí majú profesionálny prístup a dostatočné znalosti a skúsenosti a ktorých cieľom je skvalitniť proces obstarávania a realizácie projektov vo výstavbe.

 • SACE publikuje autorizované preklady FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok a organizuje školenia zamerané na správnu interpretáciu a pochopenie FIDIC zmluvných podmienok a na prípravu nárokov a riešenia sporov.

 • Pri SACE je vytvorený Register členov Komisie na riešenie sporov, združujúci odborníkov z radov technikov, právnikov, manažérov projektov, dozorov a špecialistov na zmluvnú problematiku výstavby a obstarávania diel. Členovia Registra Rozhodcov sú prezidentom SACE navrhovaní do Komisií na riešenie sporov, prípadne sa podieľajú na príprave nezávislých odborných posudkov týkajúcich sa zmluvnej problematiky.
FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)


 • FIDIC globálne reprezentuje odvetvie konzultačného inžinierstva. FIDIC skratka predstavuje francúzsku verziu názvu organizácie - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

 • FIDIC je medzinárodná asociácia konzultačných inžinierov. Jej členmi sú národné asociácie konzultačných inžinierov.

 • FIDIC organizácia bola založená v roku 1913. Jej úlohou je propagovať a realizovať strategické ciele, ktoré sú v záujme jeho FIDIC národných členských asociácií a šíriť informácie a profesionálne vedomosti jeho členským organizáciám. V súčasnosti FIDIC členstvo pokrýva 94 krajín sveta.

 • FIDIC v záujme podpory jeho cieľov publikuje medzinárodné štandardné zmluvné podmienky pre výstavbu diel a taktiež zmluvné podmienky pre vzťahy medzi klientom, konzultantom, poddodávateľom konzultanta, združením - joint venture a zástupcami, spolu so súvisiacimi dokumentmi ako štandardné podmienky pred kvalifikácie.

 • FIDIC taktiež publikuje dokumenty týkajúce sa profesijne zaužívaných praktík ako sú strategické prehlásenia, pozičné vyjadrenia, smernice, školiace manuály a materiály v oblasti riadenia systémov (riadenie kvality, riadenie rizík, manažment profesijnej integrity, manažment životného prostredia a udržateľnosti vývoja) a profesijných procesov (výber konzultantov, obstarávanie na základe ponúkanej kvality, proces obstarávania, poisťovanie, zodpovednosti, prenosu technológií, zvyšovanie výkonnosti). .

 • FIDIC publikácie je možné zakúpiť na web stránke FIDIC sekcia Bookshop.

 • Slovenské autorizované preklady FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok červenej, žltej, zelenej a bielej knihy v tlačenej forme je možné zakúpiť v SACE. V súlade s licenčnou zmluvou medzi SACE a FIDIC, elektronické PDF verzie týchto prekladov je možné zakúpiť iba cez FIDIC organizáciu.

 • FIDIC organizuje výročné konferencie FIDIC World Consulting Engineering Conference a množstvo seminárov, školiacich kurzov a workshopov zameraných na zvýšenie výkonnosti a profesionality.

 • FIDIC vízia
  Ako uznávaný svetový líder konzultačného inžinierstva umožniť rozvoj a udržateľnosť sveta.

 • FIDIC poslanie
  Úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami za účelom zlepšenia podnikateľského prostredia, v ktorom pôsobíme a umožniť našim členom, aby prispeli k vytváraniu lepšieho sveta pre život ľudí teraz a v budúcnosti.

 • FIDIC ciele
  1. Byť uznávanou medzinárodnou autoritou v otázkach týkajúcich sa najlepších praktík konzultačného inžinierstva.
  2. Aktívne propagovať vysoký štandard etiky a integrity medzi zainteresovanými stranami pri rozvoji infraštruktúry na celosvetovej úrovni.
  3. Udržovať a skvalitniť FIDIC reprezentáciu konzultačného inžinierstva vo svete.
  4. Rozširovať pojem konzultačného inžinierstva.
  5. Propagovať a asistovať v rámci celosvetového rozvoja vhodné a realizovateľné odvetvia konzultačného inžinierstva.
  6. Propagovať a vylepšovať vedúce postavenie FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok.
  7. Vylepšiť a zdokonaliť FIDIC školiace a publikačné činnosti.
  8. Propagovať a podporovať rozvoj mladých profesionálov (Young Professionals) v odvetví konzultačného inžinierstva. • Výhody členstva FIDIC

  FIDIC má tri členské kategórie:
 • Členská asociácia (Member Association): národná asociácia, ktorá je najväčšou asociáciou firiem poskytujúcich intelektuálne konzultačné služby pre výstavbu a životné prostredie v krajine.

 • Pridružený člen (Affiliate Member): akákoľvek asociácia, organizácia, firma alebo skupina firiem založená v krajine, ktorá má alebo nemá „Členskú asociáciu“, a ktorá podporuje ciele FIDICu. Táto členská kategória je zameraná na komerčné organizácie, ktorých cieľom je udržiavať úzky kontakt s FIDIC organizáciou.

 • Prístupový člen (Associate Member): akákoľvek individuálna osoba, organizácia, asociácia, firma alebo skupina firiem založená v krajine, ktorá nemá „Členskú asociáciu“, a ktorej hlavná činnosť spočíva v poskytovaní inžinierskych poradenských služieb. Táto členská kategória je zameraná na organizácie, ktorých zámerom je stať sa Členskou asociáciou.


 • Následne sú uvedené výhody Členskej asociácie SACE a jej členských spoločností:
  Poznámka: Na Slovensku nie je Prístupový ani Pridružený člen organizácie FIDIC.

 • Hlasovanie
  • Hlasovacie právo v organizácii FIDIC
  • Možnosť nominovať členov výkonnej komisie
 • Používanie loga FIDIC
  • Pre SACE členské organizácie (hlavičkový papier, vizitky, FIDIC propagačné materiály, tlačené/online dokumenty)
  • Pre firmy členských organizácií (hlavičkový papier, vizitiky, tlačené/online dokumenty)
 • Prehliadanie FIDIC dokumentov
 • eNews (prijímanie a reklama)
 • Publikácie
  • prvotné informácie o revidovaných publikáciách FIDIC
  • príjem správ z rokovaní
  • nákup publikácií za členské ceny
  • právo získať licencie na preklad dokumentov FIDIC
  • právo získať licencie na publikovanie dokumentov FIDIC
  • mať prvotné právo na preklad/publikovanie dokumentov FIDIC
  • získať licenciu na úpravu dokumentov FIDIC
  • spolu vydávať dokumenty FIDIC
  • navrhovať recenzentov dokumentov FIDIC
 • Podporné služby
  • referovať profesionálne záležitosti na FIDIC podľa článku 15 stanov FIDIC
  • lobovanie u vládnych alebo národných alebo medzinárodných inštitúcií v mene členov
  • podpora pri zámere ovplyvniť rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie
  • kontaktné adresy členov a jednotlivých osôb
  • prístup k FIDIC online službám
  • podieľať sa na stretnutí s výkonným výborom FIDIC počas jeho návštevy krajiny
  • poradenstvo pri riadení jednotlivých asociácií
  • schválenie produktov FIDIC-om
 • Rozvojové banky a podobné organizácie
  • lobovanie FIDIC-om v mene členov
  • spoluúčasť na stretnutiach
  • navrhovať témy na diskusiu
 • Výbory a komisie FIDIC-u
  • nominovať členov do výborov a komisií
  • dostávať zápis zo zasadnutí
 • Výročná konferencia
  • navrhovať prednášajúcich a témy, ktoré budú zahrnuté do programu
  • znížený registračný poplatok pre delegátov Valného zhromaždenia
  • štipendiá pre mladých profesionálov „Young Professionals“
  • zvýhodnený konferenčný poplatok ako člen, výstavný stánok
 • Ocenenia
  • nominovať víťazov „Prangey“ ceny
  • nominovať čestných členov
 • Rozhodcovské komisie (DBA)
  • založiť národný zoznam Rozhodcov podľa smernice FIDIC-u
  • nominovať Rozhodcov do zoznamu prezidenta FIDIC
  • národný zoznam Rozhodcov zaradený do zoznamu FIDIC
 • Členstvo
  • možnosť vytvoriť spoluprácu členov FIDIC („FIDIC umbrella association“)
  • spôsobilosť vstúpiť do FIDIC regionálnej pracovnej skupiny
  • v prípade „affiliate“ členstva možnosť požadovať aby nový „affiliate“ člen sa stal členom národnej asociácie
  • zmeniť členskú kategóriu bez predloženia detailnej žiadosti
  • reprezentovať alebo byť aktívny aj v inom sektore ako konzultačné inžinierstvo
 • Organizácia akcií
  • pozývať predstaviteľov FIDIC na národné akcie členov
  • konať ako hosťujúci člen výročnej konferencie
  • konať ako hosťujúci člen valného zhromaždenia FIDIC
  • konať ako hosťujúci člen stretnutia výkonného výboru FIDIC
  • konať ako hosťujúci člen seminárov FIDIC, ktoré propagujú produkty FIDIC a príslušné aktivity
  • konať ako hosťujúci člen seminárov FIDIC pre rozvoj kapacít „Capacity Development“
  • konať ako hosťujúci člen medzinárodného akreditačného programu lektorov FIDIC
 • Rozvojový program akreditovaných lektorov FIDIC
  • nominovať akreditovaných lektorov
  • prijímať pomoc pri rozvíjaní schopností akreditovaných lektorov
 • YPMTP (Young Professionals Management Training Programme) Školiaci program pre riadenie mladých profesionálov
  • spoločnosti členských asociácií môžu participovať na YPMTP programe
  • YPMTP štipendiá
 • Fórum mladých profesionálov „Young Professionals“ (YP)
  • národné YP fórum môže vstúpiť do FIDIC YP fóra
  • národné YP fórum môže nominovať členov riadiaceho výboru FIDIC YP fóra
 • Prieskumy a prehľady
  • spolupracovať pri formulovaní FIDIC prieskumov a výročných správ
  • prijať výsledky prieskumov a výročných správ
 • Príjmy
  • Podiel z dohodnutých výnosov z FIDIC činností, ktoré sú pripísané členom
 • Sekretariát
  • hostiť miestny podporný tím FIDIC
 • Povinnosti a záväzky
  • dodržiavať FIDIC etický kódex
  • zodpovedný za dlhy FIDIC-u


späť hore ^